ยางพารา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยยางถ้วย และยางแผ่นดิบเป็นวัตถุดิบได้กำหนดชั้นคุณภาพยางแท่งของไทยเป็นหลายประเภท ยางแท่งจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์เป็นส่วนใหญ่

more

น้ำมันปาล์มดิบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากการผลปาล์มสดที่มีคุณภาพ น้ำมันปาล์มดิบสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

more

พลังงานหมุนเวียน 

รับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย บริการรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยแบคทีเรีย มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน  LPG

more

โลจิสติกส์

บริการรถขนส่งวัตถุดิบจากจุดรับซื้อที่กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีบริการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ

more

ธุรกิจร่วมทุน

ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ
เพราะถือเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่จะต่อยอดสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

more
  • Corperate Governance

  • Bio Circular Economy

  • Award

  • Sustainability

  • CSR

  • Investor Relations

  • Quality Work Life

THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

     เราเป็นผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจร ที่ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุล 
ธุรกิจของTEGH  แบ่งเป็น  5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจยางพารา
2. ธุรกิจปาล์มน้ำมัน
3. ธุรกิจพลังงานทดแทนและรับกำจัดกากอินทรีย์เหลือใช้
4. ธุรกิจโลจิสติกส์
5. ธุรกิจร่วมทุน

more

NEWS & ACTIVITIES

ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อ หลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป


Back to Top