ยางธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ยางแท่ง (Block rubber) และน้ำยางข้น (Concentrated latex)

more

น้ำมันปาล์มดิบ

ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) เมล็ดในปาล์ม (Kernel) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) และกากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Cake)

more

พลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์

กลุ่มบริษัทฯ รับบริหารจัดการกากอินทรีย์ทั้งประเภทของแข็ง (Solid Organic Waste) และของเหลว (Liquid Organic Waste) เพื่อนำมาผลิตเป็นก๊าชชีวภาพ (Biogas) และไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  เกิดเป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

more

โลจิสติกส์

บริการรถขนส่งวัตถุดิบจากจุดรับซื้อที่กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

rupiahtoto

more

ธุรกิจร่วมทุน

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ เพราะถือเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่จะต่อยอดสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

more
  • Corperate Governance

  • Our Business

  • Our Awards

  • Sustainability

  • CSR

  • Investor Relations

  • FSC™ CERTIFIED
    (FSC-C148880/FSC-C155420)

THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

   บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติและผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพแบบครบวงจรรายใหญ่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ธุรกิจของ TEGH แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ
2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ
3.ธุรกิจด้านผลิตพลังงานทดแทนและการบริหารจัดการกากอินทรีย์
และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจร่วมทุน และธุรกิจโลจิสติกส์

more

Since 19 December, 2022, Thai Eastern Group Holdings PCL. has been committed to the UN Global Compact corporate responsibility initiative and its principles in the areas of human rights, labor, environment, and anti-corruption. Thank you for your cooperation and support of the UN Global Compact.

NEWS & ACTIVITIES

ช่องทางการร้องเรียน

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อ หลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป


Back to Top