activities-news

TEGH ลงนาม MOU กยท. ร่วมพัฒนามาตรฐานการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

6 ก.พ. 2566

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ถ่ายภาพร่วมกับนายณกรณ์  ตรรกวิรพัท (ที่ 7 จากซ้าย)  ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี ภายใต้ระบบมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้านยางพารา โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

ทั้งนี้ กยท. และ TEGH ตระหนักถึงความสำคัญการรับรองป่าไม้ (Forest Certification)  ทั้ง 2 ประเภท คือ การรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Management Certification : FM) และการรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากป่าไม้และการค้า (Chain of Custody Certification CoC) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ตลาด และแนวทางการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ายางพารา สนับสนุนเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางไทยได้ในตลาดโลก

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ