CORPORATE GOVERNANCE


การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อน หลักการสำคัญดังต่อไปนี้


Back to Top