CORPORATE GOVERNANCE


การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวต้องสะท้อน หลักการสำคัญดังต่อไปนี้

กฎบัตร


 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นิยามคณะกรรมการอิสระ

การกำกับดูแลกิจการ


 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • จรรยาบรรณองค์กร
 • นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแส
 • นโยบายบริหารความเสี่ยง
 • นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ
 • นโยบายราคารับซื้อวัตถุดิบ
   1) ปาล์มทะลายสด
   2) น้ำยางสด
   3) ยางก้อนถ้วย
 • นโยบายด้านจรรยาบรรณการดำเนินุรกิจและการทำงาน
 • นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การกำกับดูแลกิจการ


 • นโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ
 • นโยบายราคารับซื้อวัตถุดิบ 1) ปาล์มทะลายสด 2) น้ำยางสด 3) ยางก้อนถ้วย
 • ระเบียบการรับซื้อวัตถุดิบ 1) ปาล์มทะลายสด 2) น้ำยางสด 3) ยางก้อนถ้วย
 • นโยบายด้านจรรยาบรรณการดำเนินธุกิจและการทำงาน
 • นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เอกสารสำคัญ


 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ข้อบังคับบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท


Back to Top