activities-news

ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

29 ก.ย. 2564

   นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ TEGH) เข้าร่วมงานแถลงเปิดตัว “โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม” โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รวมถึง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานดังกล่าว
   สำหรับโครงการนี้ จะเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายการผลิต การตลาด และโลจิสติกส์ สินค้าระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ จากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ภายในปี 2566 กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปี 2564-2566) โดยในระยะที่ 1 มีสินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดหวาน และมะเขือเทศ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 32 จังหวัด ส่วนในระยะที่ 2 เบื้องต้น จะมีสินค้าเกษตรเป้าหมาย 10 ชนิด ครอบคลุมพื้นที่รวม 42 จังหวัด

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ