บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ธุรกิจของเรา

เราเป็นผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจร ที่ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน โดยพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ธุรกิจของ TEGH แบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจยางพารา,ธุรกิจปาล์มน้ำมัน,ธุรกิจพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์,ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจร่วมทุน

ธุรกิจหลักของเรา

พลังงานหมุนเวียน 

ประกอบกิจการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย บริการกำจัดกากของเสียอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยแบคทีเรีย มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน ในกระบวนการอบยางแท่งได้ถึงร้อยละ 85 และสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้อีกกว่า 4 เมกกะวัตต์


อ่านต่อ

ธุรกิจร่วมทุน

          ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ เพราะถือเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่จะต่อยอดสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ยึดมั่นในแนวคิดการยกระดับความร่วมมือจาก “ลูกค้า” สู่ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” เพื่อผนึกกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ  
อ่านต่อ

โลจิสติกส์

       บริการรถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีบริการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ มีรถหลากหลายประเภทให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาสมกับประเภทงานนั้นๆ เช่น
รถบรรทุกน้ำยางสด รถสิบล้อ รถพื้นเรียบ รถหกล้อ รถเทเลอร์ รถหัวลาก และ รถใช้สำนักงาน


อ่านต่อ

ยางพารา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน ใช้ยางถ้วย และยางแผ่นดิบเป็นวัตถุดิบ มีการรับรองคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ


อ่านต่อ

น้ำมันปาล์มดิบ

       น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากการผลปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch)ที่มีคุณภาพ โดยนำผลปาล์มไปนึ่งให้สุก จากนั้นจึงนำมาแยกเนื้อปาล์มออก เพื่อนำไปสกัดให้ได้น้ำมันปาล์มดิบซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลแดง น้ำมันปาล์มดิบสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค เช่น การนำไปกลั่นเพื่อเป็นน้ำมันพืชสำหรับบริโภค การนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล  หรือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์


อ่านต่อ

   ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์แบบครบวงจร บริษัทฯได้ออกแบบระบบอุตสาหกรรมให้อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Thai Eastern Symbiosis) เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่สามารถสร้างขึ้นได้เอง (Circular Economy)   มีการแลกเปลี่ยนด้านพลังงาน วัตถุดิบ และวัสดุต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (Sharing Economy)  เพื่อให้คุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Optimized) และนำมาสู่อุตสาหกรรมที่ปราศจากของเสีย (Zero Waste) และปราศจากการก่อให้เกิดมลพิษตลอดทั้งกระบวนการ(Zero Discharge) จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน และนำพลังงานทดแทนที่ได้หมุนเวียนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้ถึง ร้อยละ 85 ส่งผลให้สินค้ายางพาราและน้ำมันปาล์มของบริษัทฯถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (Eco Products)
   เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain)ตั้งแต่เกษตรกร ชุมชน พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันและก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืน (World Best Sustainable Materials Producer)


Back to Top