บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจของเรา

เราเป็นหนึ่งในผู้ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติและผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพแบบครบวงจรรายใหญ่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

ธุรกิจหลักของเรา
พลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์

   บริษัทฯ รับบริหารจัดการกากอินทรีย์ประเภทของแข็ง กากอินทรีย์ประเภทของเหลว รวมถึงขยะอินทรีย์ชุมชน โดยกากอินทรีย์จะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular Energy) มีคุณสมบัติของการเผาไหม้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ และใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 4 เมกะวัตต์


อ่านต่อ

ธุรกิจร่วมทุน

   บริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ เพราะถือเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่จะต่อยอดสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ยึดมั่นในแนวคิดการยกระดับความร่วมมือจาก “ลูกค้า” สู่ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” เพื่อผนึกกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ


อ่านต่อ

โลจิสติกส์

       บริการรถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีบริการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ มีรถหลากหลายประเภทให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงานนั้นๆ เช่น รถบรรทุกน้ำยางสด รถสิบล้อ รถพื้นเรียบ รถหกล้อ รถเทเลอร์ และรถหัวลาก


อ่านต่อ

ยางธรรมชาติ

   กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติให้แก่ผู้ผลิตสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ยางแท่ง (Block rubber) และน้ำยางข้น (Concentrated latex) ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ 


อ่านต่อ

ปาล์มน้ำมัน

   น้ำมันปาล์มดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากผลปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch: FFB) โดยทั่วไปน้ำมันปาล์มดิบจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำมันพืชสำหรับบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล 


อ่านต่อ

   กลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้นำในการผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติและน้ำมันปาล์มดิบที่ยั่งยืน “Sustainable Material” ในระดับประเทศ  มีความโดดเด่นในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก มีสินค้าหลายประเภทและสามารถปรับปรุงคุณสมบัติสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า (Customization) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย มีการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต และการนำกากของเสียมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุด   กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่เกษตรกร ชุมชน พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน   ทำให้สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product)


Back to Top