activities-news

การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาตลาดแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก

22 ส.ค. 2561

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายใน "การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาตลาดแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก" จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชุมนี้ มีผู้แทนสหกรณ์ , กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง,ให้ความสนใจร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ