activities-news

TEGH จับมือ อบก. ลงนามความร่วมมือกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ ลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

29 ม.ค. 2567

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) โดย คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีลงนาม “ความร่วมมือโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science Based Target” กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
.
โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) ตามมาตรฐานสากล และจัดทำแผนดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ให้บรรลุเป้าหมาย 
.
ปัจจุบัน TEGH ได้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรอง The International REC Standard (I-REC) และรับรองคาร์บอนเครดิต จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)  รวมถึงมีการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการลดการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Biogas, Biomass, Solar rooftop) การปรับปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และการสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกิจกรรม LESS เป็นต้น 

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ