activities-news

24 พ.ย. 2565

คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจยางพารา และปาล์มน้ำมัน บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH เปิดบ้านต้อนรับ คณะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association : TIA) จำนวน 54 คนในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พร้อมกับรับฟังวิสัยทัศน์ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ "อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น" โดยบริษัทฯจะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่นพัฒนาให้ TEGH เติบโต เพื่อให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่นักลงทุน ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี กลับคืนสู่สังคมโดยรวม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ