Vision

พันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกที่สร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่เกษตรกร ชุมชน พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืน

เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนอยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Thai Eastern Symbiosis) เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Circular Economy) เป็นอุตสาหกรรมที่ปราศจากของเสีย (Zero Waste)

เรามุ่งพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลมีความร่วมมือกันในระบบห่วงโซ่คุณค่า เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืน (World Best Sustainable Materials Producer)
เราให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) สู่ชั้นบรรยากาศ และมีระบบการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Products)

Mission

Sustainable Material

สามารถผลิตสินค้าคุณภาพระดับสากล โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความยั่งยืน สามารถสอบย้อนกลับได้ (Traceability)  และผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Corporate Innovation

ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต (Product Innovation) และกระบวนการทำงาน (Process Innovation) ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมการทำงาน ที่สามารถสร้างผลกำไร หรือช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

Continuous Growth

โดยมุ่งเน้นการเติบโตจากภายในบริษัท (Organic Growth) ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่โดดเด่น และจากภายนอกบริษัท (Inorganic Growth) ที่มีการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า กลายเป็นพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ มีการสรรหาโอกาสการลงทุน และการร่วมทุน สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม

Bio Circular Economy

มีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาให้เกิดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด

Operational Excellent

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ เครื่องจักร พลังงาน ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการบริหารจัดการของเหลือใช้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารต้นทุนการผลิตที่มีศักยภาพในการแข่งขันได้

Smart People

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และความชำนาญ (Smart People)สามารถทำงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรมีนิสัยรักการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเอง และหลอมรวมเป็นการพัฒนาองค์กรให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Continuous Improvement)


Back to Top