ธุรกิจร่วมทุน


    บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ เพราะถือเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่จะต่อยอดสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ยึดมั่นในแนวคิดการยกระดับความร่วมมือจาก “ลูกค้า” สู่ “หุ้นส่วนทางธุรกิจ” เพื่อผนึกกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
    โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความโดดเด่นด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ภายใต้การมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการให้สำคัญเรื่องบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้าก่อเกิดเป็น “ธุรกิจร่วมทุน” สร้างการเติบโตแบบ Inorganic Growth Joint Venture Business เช่นในปัจจุบัน


Back to Top