THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

สวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน


       บริษัทฯ มีพื้นที่สวนยางพาราและปาล์มน้ำมันกว่า 12,000 ไร่ กระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบยางพารา และปาล์มน้ำมัน ป้อนเข้าโรงงาน ควบคุมดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีกระบวนการจัดการสวนที่ทันสมัย


Back to Top