ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ


ยางแท่ง (STR)

   ยางแท่งเกรดมาตรฐานอุตสาหกรรม (STR 20 STR 10 และยาง CV) เป็นยางแท่งที่มีค่าคุณสมบัติเป็นไปตามค่ามาตรฐานการกำหนดชั้นและขีดจำกัดสมบัติต่างๆ ของยางแท่งไทย ตามคู่มือมาตรฐานยางแท่ง STR สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร นอกจากยาง STR 20 STR 10 และยางแท่ง CV เกรดมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายยางแท่งผสม (Compound Rubber)

   ยางแท่งเกรดพรีเมียม (Customization) ยางแท่งเกรด STR 20 STR 10 หรือยาง CV ที่ควบคุมค่าคุณสมบัติที่พิเศษกว่าเกณฑ์กำหนดชั้นและขีดจำกัดสมบัติต่างๆ ของยางแท่งไทย ตามคู่มือมาตรฐานยางแท่ง STR ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร รวมถึงยางแท่งเกรดที่ได้จากการที่ทีมวิจัยของกลุ่มบริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับสูตรการผลิตหรือส่วนผสมให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ยางแท่งเกรดพรีเมียมของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ยางแท่ง STR 20 เกรดพรีเมียม ยางแท่ง STR 10 เกรดพรีเมียม ยางแท่ง CV เกรดพรีเมียม ซึ่งเป็นการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

น้ำยางข้น หรือ Concentrated Latex

   น้ำยางข้นเกรดมาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำยางพาราดิบ โดยผ่านกระบวนเพิ่มความเข้มข้นเพื่อให้มีเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content : DRC) ประมาณร้อยละ 60 – 65 โดยมีมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยางข้น หรือ มอก. 980-2552 ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) แบ่งเป็น 3 เกรด ได้แก่ (1) น้ำยางข้นประเภทแอมโมเนียสูง (High Ammonia (HA)) (2) น้ำยางข้นประเภทแอมโมเนียปานกลาง (Medium Ammonia (MA)) และ (3) น้ำยางข้นประเภทแอมโมเนียต่ำ (Low ammonia (LA))

   น้ำยางข้นเกรดพรีเมียม กลุ่มบริษัทฯ มีหลายประเภท ได้แก่ (1) น้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียต่ำพิเศษ (Ultra Low Ammonia Latex) (2) น้ำยางข้นประเภทส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Product) เช่น น้ำยางที่ไม่มีสารเตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ (Tetramethylthiuram disulphide หรือ TMTD) และซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide หรือ ZnO) (3) น้ำยางออร์แกนิก ซึ่งเป็นน้ำยางข้นที่ผลิตจากแหล่งวัตถุดิบได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกสากล


Back to Top