บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2543

ผลิตภัณฑ์หลัก   : STR 10, STR 20, STR-Sustainable Rawmaterial


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   : 131,400 ตัน/ปี


การรับรองคุณภาพ   :

 • การรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล
 • การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล
 • ใบรับรองห้องปฏิบัติการ เลขที่ มอก. 17025-2561
 • IATF 16949:2016
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2018
 • Green Industry Lv.3
 • Green Industry Lv.4
 • ฉลากรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) สำหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR 20, STR 10
 • ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR 20 ขนาด 1 กิโลกรัม
 • ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR 10 ขนาด 1 กิโลกรัม

มาตรฐานป่าไม้


ที่อยู่   : 140,141,142 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2548

ผลิตภัณฑ์หลัก   : STR 10, STR 20, STR 10 CV, STR 20 CV, STR-Sustainable Rawmaterial, Compound


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   : 93,469 ตัน/ปี


การรับรองคุณภาพ   :

 • การรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล
 • IATF 16949:2016
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2018
 • Green Industry Lv.3
 • ฉลากรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) สำหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR 20, STR 20 CV, STR 20 DP, STR 10


ที่อยู่   : 159 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2537

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำยางข้น High Ammonia, Medium Ammonia, Low Ammonia, Ultra Low Ammonia, GOLS, NR-Preblend


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   : 26,490 ตัน/ปี


การรับรองคุณภาพ   :
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับน้ำยางข้น มอก.980-2552
 • การรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล
 • ใบรับรอง Organic Production Method (USDA-NOP)
 • ใบรับรอง Global Organic Latex Standard (GOLs)
 • IATF 16949:2016
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2018
 • Green Industry Lv.3
 • ฉลากรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น HA, MA, LA, ULA, Semi


ที่อยู่   : 135 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : STR 20


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   : 54,750 ตัน/ปี


การรับรองคุณภาพ   :
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • IATF 16949:2016
 • JIS Q 14001:2015 


ที่อยู่   : 333 หมู่ 2 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ.2534

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำมันปาล์มดิบ (CPO), เมล็ดในปาล์ม (Kernel)


ผลิตภัณฑ์รอง   : กะลาปาล์ม (Shell), ไฟเบอร์ (Fiber), ทะลายปาล์มเปล่า (EFB)


กำลังการผลิต   : 394,200 ตันทะลายปาล์ม/ปี


การรับรองคุณภาพ   :
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • GHPs & HACCP
 • Green Industry Lv.3
 • RSPO-Supply Chain


ที่อยู่   : 157 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2552

ผลิตภัณฑ์หลัก   : สวนยางพารา


ผลิตภัณฑ์รอง   :


กำลังการผลิต   :


การรับรองคุณภาพ   :


ที่อยู่   : 188 หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO), กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Cake)


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   : 118,260 ตันเมล็ดในปาล์ม/ปี


การรับรองคุณภาพ   :
ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ กากเมล็ดในปาล์ม


ที่อยู่   : 191 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : ผลิตภัณฑ์หลัก พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ) และบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organic Waste Management)


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   : รับบริหารจัดการกากอินทรีย์ 196 พันตันต่อปี ก๊าซชีวภาพ 23 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ไฟฟ้า 43.8 กิกะวัตต์-ชั่วโมง


การรับรองคุณภาพ   :
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ECO Factory
 • Green Industry Lv.4


ที่อยู่   : 188 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น พาวเวอร์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : ไฟฟ้า


ผลิตภัณฑ์รอง   :


กำลังการผลิต   :


การรับรองคุณภาพ   :


ที่อยู่   : 199 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2556

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำมันปาล์มดิบ (CPO)


ผลิตภัณฑ์รอง   : เมล็ดในปาล์ม (Kernel), กะลาปาล์ม (Shell), ไฟเบอร์ (Fiber), ทะลายปาล์มเปล่า (EFB)


กำลังการผลิต   : 131,400 ตันทะลายปาล์ม/ปี


การรับรองคุณภาพ   :
ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์ม และกะลาปาล์ม


ที่อยู่   : 99 หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2534

ผลิตภัณฑ์หลัก   : รถสิบล้อ / รถสิบล้อพ่วง / รถหัวลากน้ำมันปาล์ม / รถหัวลากน้ำยาง / รถสิบล้อตะขอ


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   :


การรับรองคุณภาพ   :


ที่อยู่   : 168 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : -


ผลิตภัณฑ์รอง   : -


กำลังการผลิต   : -


การรับรองคุณภาพ   :
-


ที่อยู่   : 199 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
Back to Top
Thai Eastern Group Holdings Public Company Limited

171 M.2 Khaosok, Nongyai, Chonburi 20190 THAILAND

(+66)38-168555-58

(+66)38-168559


Copyright © 2022 Thai Eastern Group Holdings Pcl. All Rights Reserved.