ธุรกิจพลังงานทดแทน
และบริหารจัดการกากอินทรีย์


รับบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organics Waste Management)
   บริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการกากอินทรีย์ประเภทของแข็ง กากอินทรีย์ประเภทของเหลว รวมถึงขยะอินทรีย์ชุมชน โดยกากอินทรีย์จะถูกนำมาเป็นวัตถุดิบเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ (Biogas)
   ก๊าซชีวภาพ เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายกากอินทรีย์ด้วยแบคทีเรียชนิดไม่อาศัยออกซิเจน (Anaerobic) ก๊าชชีวภาพที่ผลิตได้นั้น ถือเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด และเป็นพลังงานหมุนเวียน (Clean and Circular Energy) มีคุณสมบัติของการเผาไหม้ที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้เป็นอย่างดี

ไฟฟ้า (Electricity)
   กลุ่มบริษัทฯ ได้นำก๊าซชีวภาพที่ได้จากผลิต มาผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์ประเภทก๊าชสันดาปภายใน (Gas Engine) ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ป้อนเข้าสายส่งเพื่อจำหน่ายให้กลุ่มบริษัทฯ บริษัทในเขตประกอบการ และอีกส่วนหนึ่งส่งไปจำหน่ายเข้าระบบสายส่งของผู้รับซื้อไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟภ.


Back to Top