THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

ธุรกิจพลังงาน

       ประกอบกิจการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย บริการรับบริหารจัดการกากของเสียอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยแบคทีเรีย มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน  LPG ในกระบวนการอบยางแท่งได้ถึงร้อยละ 85 และสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้อีกกว่า 4 เมกกะวัตต์

 ระบบผลิต Biogas เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียน 
       องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอื่น ๆ เช่น ไฮโกรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และไอน้ำ
ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ 3 รูปแบบ คือ
1. ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อน
2. ใช้เป็นผลิตพลังงานกล/พลังงานไฟฟ้า
3. ใช้ผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration)


   ไฟฟ้า (Electricity) ผลิตได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (Gas Engine) เป็นเครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้ไฟฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นพลังงานสะอาด และจะเกิดลมร้อนจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์แบบสมบูรณ์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


Back to Top