: (+66)86-6419956       : pornthip.w@thaieasterngroup.co.th
Learn More
Towards sustainability
We can cooperate
Forest conservation
Learn More
For the
sustainability of the forest
We are ready to join
We will bring stability to the world.
Thai Eastern Group

Why to join ?

มาตรฐานการอนุรักษ์ป่าไม้

Tags กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐานการอนุรักษ์ป่าไม้ จึงมีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะรับรองการจัดการสวนป่ายางพาราอย่างยั่งยืน โดยการรวบรวมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดตราด เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท เพื่อความยังยืนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการสวนป่ายางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกำไร ไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมไปด้วยกัน

จุดประสงค์สำคัญของการรับรองมาตรฐานการอนุรักษ์ป่าไม้ นั้น ก็เพื่อส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ได้มีระบบการจัดการป่าไม้เพื่อการดูแลรักษาป่าไม้ที่นับวันมีแต่จะสูญหายไป วัตถุประสงค์ในการรับรอง 3 ประการ คือ

Read More
Learn More

Environment

การจัดการป่าไม้ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ถึงแม้มีการใช้ ทรัพยากรป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่จะมีระบบการจัดการดูแลความสมดุลทางชีวภาพ

Society

การจัดการป่าไม้เพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับ ผลประโยชน์จากการจัดการป่าไม้ในระยะยาว
 
 

Economy

การจัดการป่าไม้ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่า และเน้น รายได้หลักจากน้ำยาง เศษยาง และเนื้อไม้เป็นรายได้รองลงไป

หลักการจัดการสวนป่า

ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับหลักการมาตรฐานการอนุรักษ์ป่าไม้

สวนยางพาราที่เข้าร่วมโครงการกับ กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น จะต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ต้องเสียภาษีที่ดินให้ อบต. และปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง CITES CBD ILO และ ITTO

สิทธิในการถือครองการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบ

สวนยางที่เข้าโครงการได้จะต้องมีหลักฐานที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือที่ดินสาธารณะอื่น ๆ

สิทธิของชนพื้นเมือง

หากพบชนพื้นเมือง เช่น เงาะ ซาไก ชนเผ่าชอง ฯลฯ จะต้องได้รับการยอมรับ และคุ้มครอง

ความสัมพันธ์ต่าง ๆกับชุมชนและสิทธิต่าง ๆของคนงาน

แรงงานในพื้นที่จะต้องได้รับการพิจารณาจ้างก่อน มีการอบรมการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีให้กับคนงาน มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้กับคนงาน มีการจ่ายค่าแรงหรือค่าจ้างอย่างเป็นธรรม มีสวัสดิการสำหรับคนงาน และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ผลประโยชน์จากป่าไม้

มีการใช้ประโยชน์จากสวนป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จะต้องตระหนักถึงการรักษาความสมดุลทางนิเวศน์ ปกป้องพื้นที่ที่หายากไม่ให้มีการล่าสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อันตราย การกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว โดยวิธีที่เหมาะสม

แผนการจัดการ

มีการกำหนดแผนการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับเป้าหมายในการจัดการ การตัดไม้ การลงทุน การป้องกันสภาพแวดล้อม การป้องกันพืชสัตว์หายาก เพราะแผนการติดตามตรวจตราแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ

การตรวจตรากำกับดูแลและการศึกษาวิเคราะห์

การตรวจตราดูแลและจะต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับผลผลิตไม้ อัตราการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของพืช สัตว์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ขบวนการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ที่ได้รับการรับรองแล้ว

การฟื้นฟูป่าไม้ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์

จะต้องดูแลหรือส่งเสริมพื้นที่ป่าไม้ไม่ให้มีผลกระทบ และมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ต่อบริเวณใกล้เคียง และพื้นที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCVF)

สวนป่า

การวางแผนและจัดการกับพื้นที่สวนป่าให้สอดคล้อง กับหลักการรายละเอียด 1-9 จัดระเบียบที่เป็นประโยชน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ สร้างความพึงพอใจให้กับประชากรโลกด้านการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ

ATTACHMENT

แผนการบริหารจัดการสวนป่ากลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น