AWARDS

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 1. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2567

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทการเพิ่มผลผลิต (Productivity)

  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

 2. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2566

  แสดงเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  ได้รับการจัดลำดับในระดับเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการประเมิน Ecovadis Sustainability Rating


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรองผลการทวนสอบโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปผลิตก๊าซชีวภาพ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรอง The International REC Standard (I-REC)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Asean Energy Awards 2023 ด้านพลังงานทดแทน ประเภท Off-Grid (Thermal) จาก ASEAN CENTRE FOR ENERGY (ACE)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2566


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2566-2569


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ปี 2566


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ปี 2566


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  ได้รับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Oranization: CALO) ภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) ประจำปี 2566


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  SET Award 2023 : Outstanding Innovative Company Awards, Business Excellence, Company listed on SET


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  ได้รับคะแนนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ประจำปี 2566 ในเกณฑ์ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ"


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระดับดีเยี่ยม (AGM Checklist) ประจำปี 2566


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  Energy Globe Award, National Winner 2023 Thailand. The world Award for Sustainability.


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  Thailand Energy Award 2023 ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายไฟฟ้า Off-Grid (Thermal)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  โครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero ในพื้นที่ EEC


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับการประเมินและพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร ( Circular economy Management System: CEMS) จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  แสดงเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

  กิจกรรมการวินิจฉัยและให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกรายสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG

  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

 3. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2565

  การรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ประเภท Small Holder


  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ปี 2565


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  สมาชิกเครือข่าย "องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก" (Climate Action Leading Organization Certificate : CALO) by Thailand Carbon Neutral Network (TCNN)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2565 ประเภท รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)


  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์มออยล์ จำกัด

  ได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กรที่ได้แสดงเจตนารมย์ที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน "Energy Beyond Standard"


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  Appreciation in Recognition for Ongoing Partnership and Dedicated Service 2022
  จากบริษัท Yokohama


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐาน Carbon Footprint for Organization (CFO)
  โดย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  การรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของสินค้ายางแท่ง STR 10 และ STR 20
  โดย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง Asean Energy Awards 2022 ด้านพลังงานทดแทน ประเภท Off-Grid (Thermal) จาก ASEAN CENTRE FOR ENERGY (ACE)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  การรับรอง Green Industry Level 5 (Green Network)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ประกาศเกียรติคุณระดับต้น ปีที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  การรับรอง Green Industry Level 4 (Green Culture)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  Thailand Energy Award 2022 ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายไฟฟ้า (Off-Grid)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

 4. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2564

  การรับรอง Green Industry Level 4 (Green Culture)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐาน FSCTM ประเภทการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ หรือ FSCTM-COC (Chain Of Custody) (FSC-C148880)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัล Apollo Sustainability Award 2021


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 สำหรับการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ น้ำยางข้นจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Best Exporter) ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Asean Energy Awards 2021 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทพลังความร้อนร่วม (Cogeneration)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐาน Global Organic Latex Standard (GOLs)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  Thailand Energy Award 2021 ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ปี 2564


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ปี 2564


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  เข้าร่วมโครงการ RE100 Thailand Club


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  เข้าร่วมโครงการ “พัฒนากลไกเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Internal Carbon Pricing (ICP)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2564


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2564-2567


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  ได้รับรางวัลชนะเลิศ Pirelli Supplier Awards 2021 ด้านความยั่งยืน


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรองตนเอง (Self-Declaration) ว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ IPHA (Industrial and Production Hygiene Administration)


  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  ได้รับประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

 5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2563

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ


  บริษัท ไทยอีสเทิรน ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลชนะเลิศ Asean Energy Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทน ประเภท Off-Grid (Thermal)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐาน FSCTM ประเภทการจัดการสวนป่าย่างยั่งยืน หรือ FSCTM-FM (Forest Management) (FSC-C155420)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ปี 2563


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2563 )


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัล Thailand Energy Award 2020 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และ ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุม


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐาน FSCTM ประเภทการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ หรือ FSCTM-COC (Chain Of Custody) (FSC-C148880)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  การรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ประเภท Supply Chain


  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

 6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2562

  ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2562


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต วัสดุยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2562 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  การรับรอง Green Industry Level 3


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่่น จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ปี 2562


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  ต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Low Carbon EEC)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  <บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐาน FSCTM ประเภทการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ หรือ FSCTM-COC (Chain Of Custody) (FSC-C148880)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  การรับรองผลผลิตตามมาตรฐานการรับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา หรือ USDA-NOP


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  การรับรองมาตรฐานในการผลิตอาหาร และความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา หรือ GMP & HACCP


  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  Appreciation in Recognition for Ongoing Partnership and Dedicated Service 2019


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

 7. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2561

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต


  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  รางวัล Asean Energy Award 2018 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ปี 2561


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  รางวัล Pirelli Supplier Award 2018


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  รางวัล Thailand Energy Award 2018


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

 8. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2560

  รางวัล Sumitomo Supplier Award (Top SES Inspection Performance)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัล Thailand Energy Award 2017 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัล Asean Energy Award 2017 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัล Sumitomo Supplier Award (Top Quality and Non Conformance Control)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัล Sumitomo Supplier Award (Top VDA Audit Performance)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  รับรางวัล Pirelli Supplier Award 2017


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด

  รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (2556-2560) 


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

 9. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2559

  รางวัล Asean Energy Award 2016 (รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า OFF-Grid)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ


  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัล Asean Energy Award 2016 (รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วม Cogeneration)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัล Thailand Energy Award 2016 (รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า OFF-Grid)


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัล Thailand Energy Award 2016 (รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วม Cogeneration )


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

  รางวัล Yokohama Award in Recognition for your Ongoing Partnership and Dedicated Service 2016


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับประเทศ


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

  รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

 10. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2558

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

 11. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2557

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด 

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

 12. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2556

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

 13. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2555

  รางวัล Thailand Energy Award 2012 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off Grid)


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

 14. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2554

  รางวัลรางวัลสุดยอด SMEs


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ระดับจังหวัด


  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

 15. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2553

  รางวัลรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ระดับภูมิภาค


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
  บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

 16. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2552

  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

 17. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2551

  รางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่นด้านจรรยาบรรณดีเด่น


  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด


Back to Top