ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน


น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)
   น้ำมันปาล์มดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากผลปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch: FFB) โดยทั่วไปน้ำมันปาล์มดิบจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำมันพืชสำหรับบริโภค อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ผงซักฟอก เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ เป็นต้น

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO)

   น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากเมล็ดในปาล์มดิบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยทั่วไปน้ำมันเมล็ดในปาล์มจะถูกนำมาใช้ในลักษณะเดียวกันกับน้ำมันปาล์ม หรือใช้ทดแทนน้ำมันมะพร้าว ตลอดจนการนำน้ำมันเมล็ดในปาล์มไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตกรดไขมันประเภทต่างๆ ทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว อุตสาหกรรมการผลิตเมธิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน (Fatty Acid Methyl Ester) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทำให้น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่สกัดได้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานของลูกค้าแต่ละราย

เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel)
   เมล็ดในปาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ โดยเป็นส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางของผลปาล์ม มีลักษณะเป็นเมล็ดสีขาวขุ่น และมีเนื้อค่อนข้างแข็ง สามารถนำไปผ่านกระบวนการสกัดอีกครั้งเพื่อให้ได้น้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ และนำน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้เมล็ดในปาล์มที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด ก่อนที่จะจำหน่ายต่อไป

กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Cake)
   กากเมล็ดในปาล์ม จากการสกัดด้วยระบบ Solvent Extraction หรือการใช้ตัวทำละลายเพื่อสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มที่คงค้างในกาก จะทำให้ได้กากเมล็ดในปาล์มที่มีสัดส่วนโปรตีนสูงกว่าไขมัน มีกลิ่นหอม และมีความชื้นต่ำ สามารถจำหน่ายให้แก่ฟาร์มปศุสัตว์และโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ ได้  ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้กากเมล็ดในปาล์มที่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559


Back to Top