Board of Directers

1.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรมการ

2.

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

3.

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.

นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

5.

นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.

ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

7.

นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร

8.

นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

9.

ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

Back to Top