Board of Directors

1.

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
ประธานกรรมการ

2.

นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

3.

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

4.

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

5.

ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

6.

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.

นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
/กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

8.

นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร

9.

นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

Back to Top