1.คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยอีสเทิร์น ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการตรวจสอบ
ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์ เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยื่น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาววิภารัตน์ ทับทิมจันทร์ เป็นเลขาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสันต์ชัย พิมพ์สกุล  เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


Back to Top