1.คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยอีสเทิร์น ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการตรวจสอบ
ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสันต์ชัย พิมพ์สกุล  เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาววิภารัตน์ ทับทิมจันทร์ เป็นเลขาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาววิภารัตน์ ทับทิมจันทร์ เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


Back to Top