1.คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

โดยมี ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์  เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.วรพงษ์ จั่นยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางสาววิภารัตน์ ทับทิมจันทร์ เป็นเลขาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ ตำแหน่ง
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร
นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

โดยมี นางสาววิภารัตน์ ทับทิมจันทร์ เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงความยั่งยืนองค์กร


Back to Top