Executive of Director

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ 

กรรมการผู้จัดการ

นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ-ด้านพลังงาน

นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ-ด้านยางพารา

ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ-ด้านการเงิน

นายสมควร ต๊ะต้องใจ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ-ด้านปาล์มน้ำมัน

นางศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์

ผู้อำนวยการระดับองค์กรฝ่ายบุคคล

นางสาวพรทิพย์ วงศ์จิรัฐิติกาล

ผู้อำนวยการระดับองต์กรฝ่ายการตลาด

นางสุธัญญา โกกนุทาภรณ์

ผู้อำนวยการระดับองค์กรฝ่ายการเงิน 

นางสาวธันย์จิรา  อินอัฎพัฒน์

กรรมการบริหาร


Back to Top