กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ มีการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Organization) ภายในปี 2573 เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำที่ผลิตสินค้ายางธรรมชาติและปาล์มน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product) ด้วยการขอการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมถึงแสดงเจตนารมย์อันแรงกล้าในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยการสมัครเป็นสมาชิก RE100 และเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) อีกด้วย

ด้านสังคม กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งกลุ่ม สร้างทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อส่งต่อสภาพแวดล้อมที่ดีไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต

และภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลุ่มบริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนดใช้กับทุกบริษัทในเครือ พร้อมกับเริ่มมีการทำงานร่วมกับคู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ (Green Procurement) และตั้งเป้าเป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อีกด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในโอกาสนี้ ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ พนักงาน เกษตรกร คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ในการสนับสนุน และความเชื่อมั่นที่พร้อมจะร่วมเดินทางบนถนนแห่งความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ และผมขอให้คำมั่นว่า จะทำงานด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะร่วมกันสร้างอนาคตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และสังคมที่ดี ตามพันธกิจขององค์กรในการเป็น “พันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกที่สร้างห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน”

เฉลิม โกกนุทาภรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


Back to Top