activities-news

จัดสัมนาโครงการสนับสนุนเกษตรกรจัดทำมาตราฐานการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืน ปี 2561

9 ส.ค. 2561

   กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ได้เชิญ ผอ.เกริกชัย ธนรักษ์ และ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา ผู้เชียวชาญด้านการทำมาตรฐาน RSPO สวนปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัด มาอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกษตรกร ในภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 1 วันที่ 23/7/61 มีเกษตรกรเข้าร่วม 107 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 07/8/61 มีเกษตรกรเข้าร่วม 62 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 09/8/61 มีเกษตรกรเข้าร่วม 261 คน
รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา 430 คน

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ