activities-news

EQR ลงนาม MOU โรงงานนำร่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ Net Zero EEC

11 เม.ย. 2566

คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจยางพารา และปาล์มน้ำมัน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด (EQR) (บริษัทในเครือ TEGH) หนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมนำร่องโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
โดยวัตถุประสงค์ของการลงนาม MOU ในครั้งนี้ คือ
.
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC รวมทั้งสนับสนุนองค์กรในภาคอุตสาหกรรมให้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรด้วยการวิเคราะห์แหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร พร้อมทั้งเพื่อรองรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
.
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC
.
3. ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอุตสาหกรรมนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมการทวนสอบภายใน (Internal Verification) รวมทั้งวิเคราะห์หาจุด hot spot เพื่อกำหนดเป้าหมายและพิจารณาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคอุตสาหกรรม
.
การลงนาม MOU ฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัท EQR และ TEGH ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยขับเคลื่อนผ่านนโยบายความยั่งยืนขององค์กร ที่มีแนวทางการปฏิบัติด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน มีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในองค์กร มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) และประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้กลไลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ