activities-news

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

22 เม.ย. 2562

   เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่าน กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ได้ส่งตัวแทนในนามบริษัทในเครือ 5 บริษัท ประกอบด้วย 1. บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด 2.  บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด 3. บริษัท ไทยอีสเทิร์น
รับเบอร์ จำกัด 4.  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด และ 5.  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องชมทะเล 2 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
   วัตถุประสงค์ของความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นอุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำทั้งหมด 30 บริษัท ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ