activities-news

ส.อ.ท. เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ชลบุรี) มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย BCG ในพื้นที่ EEC

24 ก.ค. 2563

ส.อ.ท. เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ชลบุรี) มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย BCG ในพื้นที่ EEC
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. คณะกรรมการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (Asia Leading Bio Circular Green Complex) จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ในพื้นที่ EEC ของภาครัฐ โดยเน้นสนับสนุน “เกษตร-ชีวภาพ” อุตสาหกรรม S Curve ภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Bio Circular Economy

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ