activities-news

13 ก.ย. 2565

นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และคณะเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ณ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการสัมมนาใน หัวข้อ "การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในภาคอุตสาหกรรม" โดยมีคุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TEGH  และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายข้อมูลเชิงปฏิบัติการ และนำเยี่ยมชมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพแบบบูรณาการต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของภาคตะวันออกสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมถึงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกากอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน BCG Model อย่างยั่งยืน งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ