ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


1. หลักการและเหตุผล
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความ สัมฤทธิ์ผลต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้ร้องเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

2. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

3. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ whistleblower@thaieasterngroup.com จากนั้นประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้อร้องเรียน และดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับข้อร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน) โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลข้อร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบกระบวนการข้อร้องเรียน

4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ เลขานุการบริษัท โดยส่งจดหมายมาที่ 135 หมู่ 2 ถนน ชลบุรี - แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 หรือสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ผ่านทางระบบออนไลน์

5. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 7 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเมล์แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบในทุกขั้นตอนในการดำเนินการ

6. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ


แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน