ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


1. หลักการและเหตุผล

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและความ สัมฤทธิ์ผลต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้ร้องเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน

“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการดำเนินการของบริษัทฯ “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากภายในองค์กรและลูกค้าทั่วไปขององค์กร/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล

3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
  • ข้อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ whistleblower@thaieasterngroup.com จากนั้นประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาหัวข้อร้องเรียน และดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนให้กับผู้ได้รับมอบหมายตามหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับข้อร้องเรียน (ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน) โดยไม่แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลข้อร้องเรียน
  • ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานได้รับมอบหมายตอบข้อร้องเรียนรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  • จบกระบวนการข้อร้องเรียน

5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ เลขานุการบริษัท ( หรือ
โดยส่งจดหมายมาที่ 135 หมู่ 2 ถนน ชลบุรี - แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

6. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 7 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเมล์แจ้งให้กับผู้ร้องเรียนทราบในทุกขั้นตอนในการดำเนินการ

7. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
  • ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกเดือน
  • ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน