activities awards

TEBP ได้รับการรับรอง Eco Factory for Waste Processor ตอกย้ำผู้นำด้านการบริหารจัดการกากของเสีย

2 ต.ค. 2566

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TEBP) บริษัทในเครือ TEGH รับมอบโล่เกียรติยศ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมนิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
.
การได้รับการรับรอง Eco Factory For Waste Processor นี้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนได้ว่า TEBP มีมาตรฐานของการบริหารจัดการกากของเสียอย่างถูกวิธี มีการดำเนินตามหลักวิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำกากของเสียไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม แลพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประกอบการที่รับบริหารจัดการของเสียที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้เติบโตควบคู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน
.
โดย TEBP สามารถรับบริหารจัดการของเสียที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เป็นสารอินทรีย์ (เชื้อจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้) โดยอาศัยแนวคิด Waste to Value เปลี่ยนกากของเสียให้เป็นวัตถุดิบ หรือ Materials ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ตามหลัก Circular Economy เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ