activities awards

TEGH ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน (Energy Beyond Standards)

13 ธ.ค. 2565


TEGH ส่ง 2 บริษัท เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน “Energy Beyond Standards” คือ (1) บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) และ (2) บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TEBP) (บริษัทในเครือ TEGH) โดยมี นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร และ นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเจตนารมณ์ฯ จาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
.
TEGH พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนชั้นนำกว่า 70 องค์กร มาร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน และจัดให้มีการจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานและดำเนินการตามแผน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การฝึกอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและแนะนำ ตลอดจนการเผยแพร่ผลสำเร็จ ที่มีเป้าหมายผลการประหยัดพลังงานเฉลี่ย 10% - 20%
.
การดำเนินการเพื่ออนุรักษ์พลังงานนี้ นอกจากจะทำให้เกิดผลการประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านพลังงาน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว นับเป็นการช่วยขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี ค.ศ. 2065
.
นอกจากนี้ TEGH ยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) ภายใต้การดูแลจององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) โดย TEGH มีเป้าหมายมุ่งไปสู่ Carbon Neutrality ในปีค.ศ. 2030 และ Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 ต่อไป

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ