activities awards

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
เข้ารับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

19 ต.ค. 2561

อีกครั้งกับความสำเร็จของบริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด กับรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561
โดยเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561  คุณเกริกกุล  โกกนุทาภรณ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการสายธุรกิจยาง
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
ประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สนามบินน้ำ  จังหวัดนนทบุรี

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย เป็นรางวัลที่มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ยกย่อง  เชิดชูองค์กรที่ประกอบธุรกิจ
ด้วยความมีจรรยาบรรณ  มีธรรมภิบาล  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ซื่อสัตย์สุจริต  และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  รวมทั้งการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทเราได้มุ่งมั่นดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น  ลูกค้า  พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ  จนสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหอการค้าไทย
และภาคส่วนต่าง ๆ ให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ