activities awards

บริษัทไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัล  Thailand Energy Awards 2018 

7 ก.ย. 2561

บริษัทไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัล  Thailand Energy Awards 2018  ประเภท โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) โครงการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิง LPG

    ระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางแท่งของกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น เป็นเทคโนโลยีบ่อหมัก
แบบ Anaerobic Baffle Reactor (ABR) ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่ง และปรับปรุงให้มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ได้ประมาณปีละ 700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยมีผลพลอยได้คือก๊าซชีวภาพ 3,360 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ที่สามารถนำส่งกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการอบยางแท่งเพื่อทดแทนเชื้อเพลิง LPG ได้มากถึง 340,000 กิโลกรัมต่อปี หรือประมาณ 20% ของเชื้อเพลิง LPG ที่ใช้ทั้งหมด หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 169 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นมูลค่าพลังงานที่สามารถประหยัดได้ถึง 6 ล้านบาท โครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 4 ล้านบาทจึงมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 6 ปี โดยอนาคตหากสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้มากเกินความต้องการใช้งาน บริษัท จะต่อยอดนำไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน จำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง หรือนำไปผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ใช้ในภาคขนส่ง

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ