activities awards

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด เข้ารับมอบโล่รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560

3 ส.ค. 2562

   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด โดยนายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานบริหารด้านปฏิบัติการ เข้ารับมอบโล่รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม และสังคมไปสู่ความยั่งยืน
   บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับพนักงาน และชุมชนรอบข้างในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาได้ มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ