activities awards

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TEBP) โดย คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ก.ย. 2566

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TEBP) โดย คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบ ในงานสัมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "Sustainability for Living with Carbon Neutrality in Achieving Green Hydrogen Toward Net Zeero Emission" ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
.
ในการนี้ คุณก้องกิต ได้ร่วมบรรยายแนวทางและผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการดำเนินงานภายใต้โมเดล Thai Eastern Symbiosis ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย (Waste to Value) ช่วยส่งเสริมและดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้นแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ใน จ.ชลบุรี และภาคตะวันออก ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทย ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมที่ดี มุ่งสู่การเป็น Organic Waste Management Hub ของ EEC ต่อไป

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ