activities awards

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2020

30 เม.ย. 2564

   บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2020 คือ
(1) รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ภายใต้ชื่อโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจาก Solid Organic Waste”
(2) รางวัลดีเด่นประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุม คือ คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ- สายพลังงานทดแทน
   ถือเป็นความภาคภูมิใจ และแสดงถึงความมุ่งมั่น ที่เราจะเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนและการจัดการกากอินทรีย์แบบครบวงจร และขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร Net Zero Carbon

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ