activities awards

2 บริษัทย่อย TEGH คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

31 ก.ค. 2566

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) โดย บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด (EQR) รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ระดับที่ 5 และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TEBP) บริษัทในเครือฯ  รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ระดับที่ 4  โดยมีคุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจพลังงานทดแทนฯ และคุณธันย์จิรา อินอัฎพัฒน์ (ซ้าย) ผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล โดยเป็นรางวัลที่แสดงถึงการเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผ่านการสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดระดับของอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ทั้งหมด 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment), ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity), ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System), ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ