activities awards

รางวัลเกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

17 ส.ค. 2561

  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม 2561 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด โดยคุณธันย์จิรา อินอัฎพัฒน์  ผู้จัดการโรงงาน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ  ฏลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อยู่ร่วมกัน ทำให้บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีความยั่งยืน

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ