กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
(THAI EASTERN GROUP)
ใบสมัครงาน

*จำเป็นต้องกรอก
*จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
*จำเป็นต้องกรอก
*จำเป็นต้องกรอก

หลักฐานที่นำมาประกอบการสมัครงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้รวบรวมไว้ในเอกสารใบสมัครงานนี้ พร้อมเอกสารประกอบอันแสดงถึงตัวตนของข้าพเจ้าและคุณสมบัติ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทรวบรวม เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาจ้างงาน และการปฏิบัติตามพันธสัญญาการจ้างงานรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานของข้าพเจ้า

1. ประวัติส่วนตัว:Personal Background

*จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
*จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
*จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
*จำเป็นต้องกรอก
*จำเป็นต้องกรอก
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
*จำเป็นต้องเลือก กรุณาเลือกข้อมูล

2. ประวัติการศึกษา Educational Background

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร

3. ประวัติการทํางาน (เริ่มจากงานปัจจุบัน-ย้อนหลังไป):Working Experience (Start with your present and previous positions)

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร

4. ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน Job Training/Inspection/Apprenticeship

กรุณากรอกข้อมูลตามตัวอย่าง xx/xx/xxxx
กรุณากรอกข้อมูลตามตัวอย่าง xx/xx/xxxx
กรุณากรอกข้อมูลตามตัวอย่าง xx/xx/xxxx

5. ความสามารถพิเศษ Special Ability

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
Ability to drive a vehicle

คุณมียานพาหนะหรือไม่
Do you have a vehicle?

ข้อมูลใบอณุญาติขับขี่ยานพาหนะ

รถยนต์:Car

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร

อื่นๆ:Others

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สํานักงาน

พิมพ์ไทย:Thai Typing

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข

คํา/นาที:wpm.

พิมพ์อังกฤษ:English Typing

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข

คํา/นาที:wpm.

คอมพิวเตอร์ : Computer

ความสามารถทางภาษา: Languages Ability

ไทย:Thai

อังกฤษ:English

อื่นๆ:Other

6. บุคคลอ้างอิง 3 คน ที่มิใช่ญาติของท่านและมิได้เป็นพนักงานของบริษัทเรา

บุคคลที่ 1

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร

บุคคลที่ 2

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร

บุคคลที่ 3

กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร

7.รายละเอียดอื่นๆ

กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ ชื่อ - นามสกุล
*จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
โทร.
*จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
ความสัมพันธ์
*จำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
บุคคลที่แนะนําให้มาสมัครงานกับบริษัท ชื่อ-นามสกุล
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
แผนก/ฝ่าย
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
ความสัมพันธ์
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษร
จำเป็นต้องอัพรูปประจำตัว *ใช้นามสกุลรูปภาพ .png , .jpg , .jpeg เท่านั้น

บริษัท สงวนสิทธิ์ ในการตรวจประวัติอาชญากรรม และประวัติการทุจริตของผู้สมัคร ซึ่งข้าพเจ้า (ผู้สมัครงาน) ยอมรับในเงื่อนไข และขอรับรองว่า ข้อความข้างต้น ทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ และหากข้าพเจ้าเข้าทํางานแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ เก็บ ตรวจสอบข้อมูลดัง กล่าวได้ตลอดเวลาตามที่จําเป็น หากข้อความตอนหนึ่งตอนใด ไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงนั้นเป็นอันโมฆะทันที