::: ใบรับรองคุณภาพ :::

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  การรับรองระบบคุณภาพ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ใบรับรองมาตรฐาน ปีที่ได้ บริษัท กระบวนการผลิต
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก TUV NORD 2558  บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด น้ำยางข้น
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก สถาบัน NQA 2557    
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก TUV RHIENLAND 2556    
    ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขัน
2555    
    ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2554    
    ใบรับรอง MS-QWL 1:2008 จาก สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2554  
    ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นเริ่มต้น 2554    
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก TUV RHIENLAND 2553    
    ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552 ประเภทการบริหาร
  อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
2552    
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก สถาบัน NQA 2551    
    ได้รับรางวัลการบริหารองค์กรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
  สำนักงานประสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2551    
    ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2551 จากหอการค้าไทย 2551    
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก TUV RHIENLAND 2550    
    ใบรับรองมาตรฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OH&SAS   18001:1999 2549    
    ใบรับรองมาตรฐาน มอก.980-2552 2547    
         
  ใบรับรองมาตรฐาน ปีที่ได้ บริษัท กระบวนการผลิต
  ใบรับรองมาตรฐาน GMP&HACCP จาก สถาบัน INTERTEK 2559 บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด น้ำมันปาล์มดิบ
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก สถาบัน NQA 2557    
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก สถาบัน NQA 2557    
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก สถาบัน NQA 2551    
         
         
  ใบรับรองมาตรฐาน ปีที่ได้ บริษัท กระบวนการผลิต Download Certificate
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 50001 : 2011 2560 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ยางแท่ง STR Download
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 2558 Download
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก สถาบัน NQA 2557     Download
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก TUV RHIENLAND 2556     Download
   ใบรับรองการฝึกอบรมโครงการ"เพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม"รุ่นที่ 4 2555     Download
   ใบรับรอง MS-QWL 1:2008 จาก สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2554     Download
   ใบรับรองมาตรฐาน THAILAND'S BRAND 2554     Download
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก TUV RHIENLAND 2552     Download
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก สถาบัน NQA 2551     Download
  ได้รับรองมาตรฐาน THAILAND'S BRAND 2549     Download
    ใบรับรองมาตรฐาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OH&SAS
  18001:1999
2549     Download
         
         
  ใบรับรองมาตรฐาน ปีที่ได้ บริษัท กระบวนการผลิต
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 50001 : 2011 2560 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ยางเกรดชนิดพิเศษ
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก สถาบัน NQA 2557
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก สถาบัน NQA 2557    
    ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขัน
2555    
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก MASCI 2554    
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน NQA 2551    
    ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก สถาบัน NQA 2551    
         
  ใบรับรองมาตรฐาน ปีที่ได้ บริษัท กระบวนการผลิต
  ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก TUV NORD 2559 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอพาวเวอร์ จำกัด  
         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------