Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ข่าว กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
   

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อม และยึดหลักความปลอดภัยขององค์กร เป็นแบบอย่างอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในประเทศ
นี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

       
    โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 57

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัล "โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม" ที่กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้น และส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่ง ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการอุตสาหกรรมโดยเป็นการดำเนินนโยบายเชิงรุก และการป้องกันมากกว่าการตั้งรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2557 มีสถานประกอบการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการจำนวน 261 ราย ซึ่ง บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ก็ผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมิณ

       
   

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

       
   

รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ระดับจังหวัด - ภาคตะวันออก ด้าน Happy Family

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะไทน์รีสอร์ท บางแสน คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์
และคุณวนิดา แพทย์นุเคราะห์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ระดับจังหวัด - ภาคตะวันออก ด้าน Happy Family

       
   

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับโล่เกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจการเกษตร

คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น์ ได้รับเลือกให้เป็น 'บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจการเกษตร' จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

       
   

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 13กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์
และคุณฐิตารีย์ ชูเวชศาสตร์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากร้อยตำรวจเอก
เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน
เป็นรางวัลที่สื่อให้เห็นถึงการบริหารจัดการด้าน แรงงานสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร  ที่นายจ้างและลูกจ้าง
ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เหมาะสมและเป็นธรรม
อันจะส่งผลที่ดีต่อชื่อเสียงของสถานประกอบกิจการและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ตลอดจนผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน รวมถึงเวทีโลก

       
   

ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการมหิดลเดินดีทั่วไทย

คุณกัลยา โกกนุทาภรณ์ รองประธานกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารและพัฒนาระบบ และ คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการมหิดลเดินดีทั่วไทย จัดโดยมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จำนวน 100,000 บาท เพื่อมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการปลายเท้าตกในโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นผู้รับมอบ

       
        วันที่ 6 เมษายน 2556 ที่ลานอเนกประสงค์ กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น โดย คุณสมชาย โกกนุทาภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น พร้อมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูง ระดับจัดการ ร่วมแจกข้าวสาร
    จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ความยากให้กับพ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้าน ซึ่งกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์นจะถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

       
   

      กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการจัดประกวด “Thailand Energy Awards 2012” เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนเป็นการแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านพลังงานทดแทน โดยผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด ASEAN Energy Awards โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 248 ราย และมีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 56 รางวัล
ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัล โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)

       
   

       กระทรวงพลังงาน ขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะการประกวด ASEAN Energy Awards 2012 ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 12 กันยายน 2555 นี้
        ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ 8 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ 6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ 1 รางวัล ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพการคัดสรรที่เที่ยงธรรม ได้มาตรฐานจากคณะกรรมการตัดสิน Thailand Energy Awards 2012 ในทุกๆ คณะ สามารถการันตีได้จากผลการประกวด ASEAN Energy Awards 2012
       ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดในประเภท โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)

วันที่ 12 กันยายน 2555

       
   

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ได้ผ่านการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
จัดโดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 15 มิถุนายน 2555

       
   

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเ่ด่น ประจำปี 2554
จัดโดย กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

       
   

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ระดับจังหวัด


วันที่ 7 กรกฎาคม 2554

       
   
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 3วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
       
   
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้ร่วมทุนกับ Sumitomo Rubber Industriesวันที่ 9 เมษายน 2553
       
    บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552
ประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม...วันที่ 14 กรกฎาคม 2552
       
    กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์นร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัย
การผลิตปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง...วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
       
    บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2551
จาก หอการค้าไทย...


26 พฤศจิกายน 2551
       
   

ภาพบรรยากาศ ความประทับใจ การก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของ กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น

 

26 กรกฎาคม 2551

   
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------