Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 นโยบายการบริหาร

 นโยบายคุณภาพ

 นโยบายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย

 นโยบาย ISO 50001

   
 

นโยบายบริหาร


 
ด้านองค์กรและการเรียนรู้
        ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจยางพารา และปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออก
        ฝ่ายบริหารมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส และมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคม
        ฝ่ายบริหารจะผลักดันกิจกรรม TPM และ TQM เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ได้แก่ กิจกรรม 5 ส, KAIZEN และกิจกรรม MS-QWL ให้มีประสิทธิผล รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นรูปธรรม
ด้านบุคลากร
        ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อสร้าง "คนคุณภาพขององค์กร" โดยการพัฒนาทักษะความสามารถสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้เพียงพอ สร้างระบบประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม
        ฝ่ายบริหารได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการสร้าง "องค์กรที่มีความสุข" เพื่อให้บุคลากรมีสุขอนามัยที่ดี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในการทำงาน มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยจะจัดให้มีกิจกรรมสำหรับสร้างความสามัคคีกันเป็นประจำทุกเดือน
        ฝ่ายบริหารกำหนดนโยบาย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ดีของบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักการปฏิบัติตน ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้ทำดีเพื่อตนเอง เพื่อองค์กร เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ
ด้านกระบวนการ
        ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต
ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งกับคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ โดยการลดการใช้พลังงาน และการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        ฝ่ายบริการมุ่งเน้นการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีการนำกลวิธีทางสถิติ มาใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการ โดยการนำหลักการ TQM มาประยุกต์ใช้ในการทำงานกระบวนการ และทุกกิจกรรมขององค์กรฝ่ายบริหารมีแผนในการขยายพื้นที่ปลูกวัตถุดิบคุณภาพดีเพื่อให้กระบวนการ ผลิตสามารถผลิตสินค้าคุณภาพดีได้อย่างต่อเนื่อง
ด้านลูกค้า
        ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และจะสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
        ฝ่ายบริหารมุ่งพัฒนาการบริหารลูกค้าวัตุดิบ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวสวนและ ผู้บรรทุกรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ
        ฝ่ายบริหารสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เพื่อสร้างสังคมทั้งภายในองค์กรและสังคม ท้องถิ่นที่ดี
ด้านการเงิน
        ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นการสร้างอัตราผลกำไร โดยไม่สร้างความเสี่ยงมากจนเกินไป บริหารเงินทุน หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนทางการเงินและลดความเสี่ยงทางอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำ สัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้า (Fix Forward Rate)
        แนวทางการบริหารการเงินคือการสร้างความมั่นคงให้กับแต่ละกิจการ โดยใช้เงินเฉพาะ หมุนเวียนภายในกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น วัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละกิจการมีเงินหมุนเวียน อย่างเพียงพอและสามารถเติบโดยได้ด้วยตนเอง
        ฝ่ายบริหารมีแนวทางการกระจายความเสี่ยงของกิจการ โดยเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ (สร้างสวนเกษตร เพื่อป้อนวัตถุดิบคุณภาพให้โรงงาน) และอุตสาหกรรม ปลายน้ำ (แปรรูปผลิตภัณฑ์)