Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เราคือผู้นำการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรแห่งภูมิภาค

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพารา น้ำมันปาล์มและสวนเกษตร ที่มุ่งเน้น
ระบบการบริหาร การจัดการทีมีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างยังยืน และมีการจัดการที่เป็นเลิศ

.......................................................................................................

   

วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ระดับมาตรฐานสากล
คุณภาพ :  การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

................................................................................................................

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————

ข่าวสาร TEG

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

อีกครั้งกับความสำเร็จของบริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด กับรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการสายธุรกิจยาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลระดับประเทศ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรองมาตรฐานธุรกิจ มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ โดยมีคุณธันย์จิรา อินอัฏพัฒน์ เป็นผู้รับรางวัล และนอกจากนี้ยังมีบริษัท ในเครือไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป อีก 3 บริษัท ที่เข้ารับรางวัล ได้แก่
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2561
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2561
บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจไทยให้เป็นมาตรฐานสากลและควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของสากล ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญของการเติบโตธุรกิจได้อย่างมั่นคง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาลและเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจ มีธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอื่นๆ พร้อมทั้งยกระดับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด โดยคุณธันย์จิรา อินอัฎพัฒน์ ผู้จัดการโรงงาน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ ฏลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล บริษัทมีนโยบายในการดำเนิน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักถึงความสำคัญ ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผลกระทบ ที่อาจจะมีต่อผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงาน มีความ รับผิดชอบต่อสังคม ที่อยู่ร่วมกัน ทำให้ บริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง มีความสุขและมีความยั่งยืน

โครงการสนับสนุนเกษตรกรจัดทำมาตรฐาน การจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ได้เชิญ ผอ.เกริกชัย ธนรักษ์ และ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา ผู้เชียวชาญด้านการทำมาตรฐาน RSPO สวนปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัด มาอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืน และส่งเสริม ให้เกษตรกร ในภาคตะวันออกเข้าร่วมโครงการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 23/7/61 มีเกษตรกรเข้าร่วม 107 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 07/8/61 มีเกษตรกรเข้าร่วม 62 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 09/8/61 มีเกษตรกรเข้าร่วม 261 คน
รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา 430 คน

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัดเข้ารับมอบโล่รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด โดยนายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานบริหารด้านปฏิบัติการ เข้ารับมอบโล่รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใส ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรม และสังคมไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับพนักงาน และชุมชนรอบข้างในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการ กับชุมชน อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาได้ มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน รวมถึงการแสดง ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

วันที่ 31 กค. 2561 คุณเฉลิมโกกนุฑาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่ สปป.ลาว ผ่านทาง นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ข้าราชการและ จนท.จากกรมโรงงานฯ เยี่ยมชมเขตประกอบการฯไทยอีสเทิร์น

วันศุกร์ที่ 13 ก.ค.2561 เวลา 11.00 น. ข้าราชการและ จนท.จากกรมโรงงานฯ จำนวน 30 ท่าน เยี่ยมชมเขตประกอบการฯไทยอีสเทิร์น. ทางเขตฯ ต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่เขตฯ คือ "รางจืดคั้นสด" มีคุณสมบัติ ล้างพิษในร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน จากนั้น มีการบรรยายสรุปภาพรวม ของกลุ่มไทยอีสเทิร์น และเขตประกอบการฯไทยอีสเทิร์น มีหลายคำถามและข้อเสนอแนะ ที่มีประโยชน์ แลกเปลี่ยนกัน ผู้มาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจ ชื่นชมในภาพรวมของกลุ่มTEG และให้ความสนใจ กับความร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ของฟาร์ม อีกทั้งยังตื่นตาตื่นใจที่ได้พบเห็นนกยูงหลายๆตัว ในพื้นที่ ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน ที่ร่วมต้อนรับและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ของกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น

รางวัลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน

ประเภทองค์กรดีเด่นและประเภทองค์กรแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2559-2560 โดยมี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานมูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวแสดงความยินดีให้เเก่บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด โดยมีคุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 ด้านพลังงานทดแทน

บริษัท ไทยอิสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังความร้อนร่วมจากพลังงาน หมุนเวียน และ พลังงานทดแทนแทนประเภท Off-Grid โดยมี คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์​ เป็นผู้รับมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2016 ด้านพลังงานทดแทน

บริษัท ไทยอิสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2016 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังความร้อนร่วมจากพลังงาน หมุนเวียน โดยมี คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์​ เป็นผู้รับมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2559

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ให้เเก่บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด โดยมี
คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประจำปี 2559

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ให้เเก่บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด โดยมี
คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ขยายโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ที่ จ.ตราด

ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด
ถือเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งแรกในจังหวัดตราด เป็นการร่วมทุน ระหว่าง กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น และ กลุ่มบริษัท Sime Darby, ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก โรงงานนี้ มีกำลังการผลิต 1000 ตันปาล์มทะลายต่อวัน ออกแบบกระบวนการผลิตที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
โดยในวันนี้ บริษัทได้จัดพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มาเป็นประธานในพิธี และคุณสมชาย โกกนุทาภรณ์ ประธานกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น และ Tan Sri Dato Seri Mohd Bakke Salleh ประธานกลุ่มบริษัท Sime Darby มาร่วมตัดริบบิ้นเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งในจังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานกันกว่า 800 คน

เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2559

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558

นายคมสันต์  เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ธุรกิจ ที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด  จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ให้กับ บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด และ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด โดยมี คุณวิรัตน์ ชีวรัตน์  คุณทนงศักดิ์ ห้อธิวงษ์ คุณธันย์จิรา อินอัฎพัฒน์ และ คุณวนิดา แพทย์นุเคราะห์  เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ธุรกิจ ธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมชลบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2558

ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย ประธานองคมนตรี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ธุรกิจ ที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับประเทศ  แก่ บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น  จำกัด โดยมี คุณวิรัตน์ ชีวรัตน์ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ภายใต้ชื่องาน "พลังแห่งจรรยาบรรณ” (THE POWER OF ETHICS) ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2558

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
มอบโล่ “ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2558 แก่ บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด โดยมี คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น เป็นผู้รับมอบ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2558

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ใหักับฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์(ซ้ายมือคนที่ 1) บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์(คนที่ 2) บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์(คนที่ 3)บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด และ คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์(คนที่ 4) บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557

บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2557
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อสิ่งแวดล้อม และยึดหลักความปลอดภัยขององค์กร เป็นแบบอย่างอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในประเทศ
นี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

 

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 57

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัล "โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม" ที่กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้น และส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่ง ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการอุตสาหกรรมโดยเป็นการดำเนิน นโยบายเชิงรุก และการป้องกันมากกว่าการตั้งรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในปี 2557 มีสถานประกอบการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการจำนวน 261 ราย ซึ่ง บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ก็ผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมิน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ระดับจังหวัด - ภาคตะวันออก ด้าน Happy Family

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะไทน์รีสอร์ท บางแสน คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์
และคุณวนิดา แพทย์นุเคราะห์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ระดับจังหวัด - ภาคตะวันออก ด้าน Happy Family

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับโล่เกียรติคุณ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจการเกษตร

คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ได้รับเลือกให้เป็น 'บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013 ภาคธุรกิจการเกษตร' จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 13กันยายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์
และคุณฐิตารีย์ ชูเวชศาสตร์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากร้อยตำรวจเอก
เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556

ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการมหิดลเดินดีทั่วไทย

คุณกัลยา โกกนุทาภรณ์ รองประธานกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารและพัฒนาระบบ และ คุณศิริวรรณ โกกนุทาภรณ์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการมหิดลเดินดีทั่วไทย จัดโดยมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จำนวน 100,000 บาท เพื่อมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตกแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการปลายเท้าตกในโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นผู้รับมอบ

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554

อีกหนึ่งความภูมิใจ...บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จากการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ประจำปี 2554 ในกลุ่มธุรกิจพลาสติกและยาง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)